ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่วิสาหกิจชุมชน