ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ 2566