ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.อำเภอป่าซาง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมสนับสนุนการเป็นฐานเรียนรู้ 1 ฐานเรียนรู้ โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตลำไย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานเปิดงาน นางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอำเภอป่าซาง กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐานเรียนรู้