ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน “ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ประจำปีงบประมาณ 2566”