ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศพก.อ.เวียงหนองล่อง