ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือน ชี้แจงข้อราชการ ติดตามผล-แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ (PM) เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ นโยบายในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงนโยบายที่สำคัญในระดับจังหวัด โดยมีการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 และรับฟังผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจและการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน