ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ประชุม CoO จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ( Chief of Operation ) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน อาทิ โครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน การดำเนินงานในการตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำพูน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

Leave a Reply