ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม”