ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเกษตรกรลำพูน

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดยนางสาวนุชนาถ จิตโสภา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรปาดเปรื่อง กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเกษตรกรลำพูน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย ประจำปี 2566 เกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย ณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมปิง, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และแบ่งปันฟาร์ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่