ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐฯ จังหวัดลำพูน ปี 2566

วันที่ 2–3 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ และการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 2 การเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Repert) การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566 และการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน