ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประจำจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566

วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสุทัศน์ ปัสสาโก พนักงานธุรการ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลฃือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อให้การกำหนดแนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้่องโดยสุจริตและเป็นธรรม โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน