ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน”ดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ม.17 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน