ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน “ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม”