ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ ตำบลบ้านโฮ่ง 👩🏻‍🌾

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ แปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรดำเนินการภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกษตรกรมีการฝึกปฏิบัติในการสำรวจโรคและแมลงในแปลงผัก พร้อมสรุปผลการสำรวจแปลงเรียนรู้ และฝึกทำสารสะกัดสะเดา เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมี