ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องถ่ายทอดชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิตติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชั่นในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม