ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแปลงใหญ่