ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบของศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเวียงหนองล่อง นายนิโรจน์ แสนไชย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก…สู่ลูกหลาน” เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting จัดโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม ผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การปลูกไม้ยืนต้นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ธนาคารต้นไม้ สู่ชุมชนไม้มีค่า, ไม้ยืนต้นหลักประกันทางธุรกิจ และการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม