ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ณ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง