ข่าวประชาสัมพันธ์

”เกษตรลำพูน ขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ของนายธวัช คำแก้ว Young Smart Farmer (YSF)”