ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงาน นักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be DOAE Good Coach)”

วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be DOAE Good Coach)” ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้สอนงานที่ดี (Coach) สามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนงานได้อย่างเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอนงาน มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด/หลักการ ในการจัดทำระบบดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการในการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ (DOAE Onboarding Program)