ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัด .

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน วิทยากรให้ความรู้ จากกองวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน