ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566