ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภา

ันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภา ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีพลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1)โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 2)การดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และประโยชน์จากการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 3) วาระสำคัญของจังหวัด (การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน