ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก (โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด) โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานการลงพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และสถาบันการศึกษา สหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน และมหาวิทยานอร์ท เชียงใหม่โดยมีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าทีส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแปลงใหญ่ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน