ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกในพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกในพื้นที่ การวางแผนงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามแผนและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน (งบกลุ่มจังหวัด) และโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม (งบจังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน