ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ” การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Per-ELT)

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ” การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Per-ELT) และศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง