ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมและวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน บรรเทาผลกระทบ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยพิบัติให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพรวมถึงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีนายไพสิทธิ์ พละสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม