ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมติดตามการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำปิงห่าง

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09:30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหารของชุมชนปิงห่าง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในพื้นที่บ้านป่าเส้า หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ