ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการและระเบียบของทางราชการ โดยมีนายสมชาย กันธะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน