ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2566 จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไลอุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District workshop :DW) ครั้งที่ 2/2566 จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งให้แนวทางในการทำงานส่งเสริมการเกษตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ด้วย BCG Model ขับเคลื่อนโดย นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จากนายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน และได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ และการพัสดุ จากนางพรพรรณ ชาวคอนไชย นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกคนเข้าร่วม