ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามและให้ข้อมูลการลำไยนอกฤดูแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ให้ข้อมูลการผลิตลำไยนอกฤดูจังหวัดลำพูน แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) โดยมีนางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอำเภอป่าซาง และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล ณ แปลงลำไยนอกฤดูนายนิยม ธรรมหมื่นยอง เกษตรหมู่ 5 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมีผู้ปลูกลำไยทั้งสิ้น 41,398 ครัวเรือน เนื้อที่ให้ผลผลิต 346,254 ไร่ แบ่งเป็นลำไยในฤดู 247,180 ไร่ และลำไยนอกฤดู 99,074 ไร่ สามารถผลิตลำไยเข้าสู่ตลาดปีละมากกว่า 367,000 ตัน