ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน หารือโครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หารือร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ประเด็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรชาวสวนยาวกรณีผลผลิตตกต่ำ และเพื่อเพิ่มรายได้พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน