ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 3

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังคลีนิกไอที (Clinic IT) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหา IT และสารสนเทศแบบครบวงจร และเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร หัวข้อในการจัดครั้งนี้ได้แก่ 1.ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2.พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 3.การดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดคลีนิกไอที