ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จัีงหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร สรุปผลการพิจารณาเบื้องต้น และวางแผนให้คณะกรรมการประกวด ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดลงพื้นที่ประกวดต่อไป