ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง สำรวจความเสียหายพื้นที่ทำการเกษตรจากสถานการณ์วาตภัยและลูกเห็บ