ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ร่วมประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางวิไลอุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน