ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกในพื้น

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกในพื้นที่ การวางแผนงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามแผนและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน (งบกลุ่มจังหวัด) และโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม (งบจังหวัด) การหารือข้อราชการต่างๆ และงานบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน