ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก และภาคเหนือ สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2565/66