ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประกวด ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดลำพูน🌽

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้รับงาน ศพก. และแปลงใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือก และสรุปผลการคัดเลือกในการประกวด ศพก และแปลงใหญ่ โดยมีคณะกรรมการประกวด ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2566 ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน