ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนประเด็นความต้องการมันฝรั่งภายในประเทศ การตลาด และวางแผนการส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกมันฝรั่งในพื้นที่