ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมเวทีประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการลด หรือ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และว่าที่ร้อยตรีณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เวทีประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการลด หรือ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ณ ห้องประชุมพระเทพญาณเวที ชั้น 2 มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน