ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหารือปรับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2566-2570