ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมกลุ่มฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน