ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอป่าซาง ติดตามเยี่ยมเยียน Smart Farmer ต้นแบบ และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน และนางสาวนุชนาถ จิตโสภา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอป่าซาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และติดตามผลการดำเนินงานของ นายสมคิด ไชยพันธ์ Smart Farmer เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ที่มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกกาแฟใต้ต้นลำไย และการใช้ระบบน้ำอัตโนมัติในฟาร์ม