ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศพก. ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีการฝึกปฏิบัติในการทำสารสะกัดสะเดาและนำหมักสมุนไพร สำหรับป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้ง มีการสนับสนุนปัจจัยในสำหรับใช้ป้องกันควบคุมศัตรูพืชแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ