ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน อบรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมูลค่าเพิ่ม