ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

วันอังคารที่​ 6 มิถุนายน 2566​ เวลา​ 14.00 น.​นางวิไล​ อุตส่าห์​ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การวางแผนดำเนินการ และแผนการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รวมถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องปฎิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน