ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566