ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/2566