ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน หารือร่วมกับ สวทช. เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี